Rapportverktøyet

Det finnes to hovedtyper rapporter i Kikora:

1.     Rapport over elevens arbeid med lærerens gjøremål.

Dette er de mest brukte Kikora-rapportene. Her får man en umiddelbar oversikt over hver enkelt elevs arbeid med de valgte oppgavene i lærerens gjøremål. Ønsker man å hente ut mer informasjon om hver enkelt elevs arbeid, kan man klikke på den aktuelle eleven. Herfra kan man zoome seg ytterligere inn på den valgte elevens enkeltutregninger.

 

2.     Rapport på oppgaver, delemner, emner og oppgavesamlinger gjennom året.

Denne rapporten gir oversikt over hvor mange av elevene i gruppen som har klart hver enkelt oppgave. Rapporten angir altså ikke hvem som har problemer med hvilke oppgaver, men gir et godt utgangspunkt for å avdekke hvilke oppgaver som gruppen sliter med. Ved å klikke på en enkeltoppgave kan man få opp alle elevenes utregninger av denne oppgaven.

Med Kikoras rapportverktøy kan man som lærer få opp rapporter på alle nivåer fra enkeltutregninger til oversikter over hele oppgavesamlinger – for enkeltelever og for hele grupper. Alt ferdig rettet av Kikora!

 

1:     Rapport over elevens arbeid med lærerens gjøremål.

Når du oppretter et gjøremål til enkeltelever eller elevgrupper/klasser, får du på din hjemside opp navn på gjøremålet og tilgang til rapporten over elevenes arbeid med dette gjøremålet. Hvis du som lærer oppretter gjøremål til elevene, om det er arbeid for en skoletime eller en hjemmelekse, så er det viktig at dette arbeidet blir fulgt opp av deg som lærer!

Rapportene i Kikora oppdateres fortløpende. Slik kan lærer gjennom en skoletime hele tiden følge med på elevenes progresjon for å avdekke hvem som har problemer hvor. Hvis gjøremålet var en hjemmelekse, så kommer den ferdig rettet til lærer som du kan bruke som utgangspunkt for å følge opp elevene i neste mattetime. Det er stor forskjell på å bruke tid i løpet av en skoletime på å sjekke/kontrollere en ukelekse, kontra det å ha alle disse svarene på forhånd! Med Kikoras rapportverktøy ønsker vi å frigjøre tid for læreren så DU får mer tid til faglig læringsfremmende arbeid og bruker mindre tid til retting og dokumentasjon.

Etter hvert som elevene begynner å arbeide med gjøremålet, vil dette synes på din hjemside, da en grønn søyle dukker opp.

Når du nå vil se nærmere på elevenes prestasjoner med gjøremålet, har du til høyre i det gjøremålet du har opprettet et søylesymbol. Når du trykker på det, får du opp følgende bilde:

 

Dette skjermbildet viser resultater basert på tildelte oppgaver. Gjennom «Legg til gjøremål» i Kikora bygger du som lærer opp dine egne oppgavesamlinger og får opp rapporter på akkurat det du har definert som mål for dine elever.

Hvis du synes rapporten var litt uoversiktlig, kan du trykke på «Totalt løst», og Kikora vil sortere rapporten etter løste oppgaver. Du kan også sortere på Fornavn og Etternavn.

Her ser du kumulerte resultater for et gjøremål. Merk at denne rapporten kun tar utgangspunkt i de oppgavene som hver elev har fått tildelt av læreren i dette gjøremålet. Slik kan hver lærer selv definere målene for hver enkelt elev eller hele grupper etter behov. Rapportene tilpasses dette.

Hvilke data ser vi her og hva kan vi bruke det til?

I den røde firkanten ser du hvor mange oppgaver hver elev har klart å skrive inn riktig sluttsvar. Bortsett fra å se antall riktige svar, mener vi dette er en ubrukelig rapport. Når man ikke vet hva som ligger bak så er det umulig å si noe om hvordan eleven har jobbet og tenkt.

I den grønne firkanten er det straks litt mer interessant. Her får man raskt oversikt over hvor langt hver enkelt elev er kommet, hvilke oppgaver elevene har gjort riktig (grønne firkanter) og hvilke oppgaver som er gjort feil (røde firkanter). Da vi grupperer rapporten slik jeg har gjort her, ser vi raskt hvilke oppgaver som er problematiske for ulike elevgrupper i klassen. Alle firkantene du ser her er hyperkoblinger som tar deg til elevens utregninger. Hvis jeg ønsker, kan jeg nå sjekke enkeltleksa til en valgt elev. Henriette Lifjell klarte seg bra frem til oppgave 6, men kom ikke i mål på 7, fikk til oppgave 8, men ikke oppgave 9, 10 og 11. Etter dette ga hun opp. Hvorfor? Da kan du som lærer trykke på oppgave 7 og du ser hvor problemene begynte. Se neste bilde.

I den blå firkanten er det to knapper. Den som står aktiv her nå gjør at jeg har gjeldende visning. Trykker jeg på knappen med søylesymbol til høyre i firkanten, så får jeg opp en utvidet rapport. Denne skal vi se på litt senere i dette kapitlet.

I den sorte firkanten øverst til høyre er det tre knapper. Elevliste som er aktiv nå, Oppgaveliste som vi skal se på senere i kapitlet og Lukk som gjør at jeg lukker hele rapporten og kommer tilbake til min hjemside.


Elevrapport – enkeltutregning, alle steg vist

Rapporten viser at Henriette har gjort et forsøk, men hun har hatt to gale mellomregninger og strever med å komme videre.

I den røde firkanten ser jeg nå status på hele klassen på akkurat denne oppgaven. Ved å trykke på navnene svitsjer jeg elegant mellom de ulike elevene på denne oppgaven, og jeg får raskt overblikk over hva de strever med.

I den blå firkanten ser jeg alle oppgavene til Henriette. Hvem har hun klart, hvem er på i gang med å løse og hvem er det hun ikke har startet på/fått til.Jeg kan her trykke på de ulike oppgavene og jeg vil se hvordan Henriette har arbeidet med de ulike oppgavene.

I den grønne firkanten ser jeg da utregningen til Henriette. Øverst ser jeg også at denne oppgaven er definert på sti B og han hun har sittet 3 minutter og 10 sekunder med akkurat denne oppgaven.

I den sorte firkanten øverst kan jeg ved å trykke på pila gå tilbake til forrige bilde, eller jeg kan trykke på Lukk og jeg lukker hele rapporten og kommer tilbake til min hjemside.

Tilbake på førstesiden for rapporten skal vi se på noen andre verktøy også. Først ser vi på det utvidede rapportverktøyet. Da trykker vi på knappen med søylesymbolet.

Da får vi opp dette skjermbildet som viser grupperapport med elevperspektiv – ett gjøremål

I den røde firkanten får man en detaljer oversikt over hvilke oppgaver elevene har løst på de ulike stiene. Noen oppgaver er i Kikora definert som både A- og B-oppgaver eller B- og C-oppgaver, derfor blir summen av A, B og C-oppgaver høyere enn det antall oppgaver som er gitt i gjøremålet.

I den grønne firkanten ser man i kolonnen til venstre hvor mange linjer utregninger som er blitt korrekt utført, altså hvor mange positive tilbakemeldinger elevene har fått.
I den midterste kolonnen ser man hvor mange utregninger eleven har gjort uten tilbakemelding. Å regne oppgaver uten tilbakemelding kan slås på under innstillinger. Standard regning uten evaluering/tilbakemelding tillater fri bruk av tekst og egendefinerte variabler. Sluttsvaret bør sjekkes ved bruk av tilbakemeldingsknappen i editoren. Steg uten evaluering kan ikke evalueres i etterkant av Kikora.
Til høyre ser man da hvor mange linjer med utregninger som er gjort feil, altså hvor mange negative tilbakemeldinger eleven har fått.

I den blå firkanten ser man i kolonnen til venstre hvor mange hint/løsningsforslag elevene har brukt. I dette gjøremålet har denne funksjonaliteten blitt slått av, slik at de har måttet klare seg på egen hånd eller de har måttet søke hjelp et annet sted.
I kolonnen til høyre ser vi den reelle tiden elevene har brukt på å arbeide oppgavene. Det er viktig å merke seg at dersom Kikora forblir inaktiv, dvs. at eleven finner på noe annet å gjøre enn å regne oppgaver, slik at det ikke blir registrert noen form for aktivitet, så stopper klokka å gå. Den tida som står her og den tida som er tilknyttet den enkelte oppgave viser derfor rimelig nøyaktig hvor lenge eleven har jobbet. Akkurat denne informasjonen er det viktig at elever og foresatte vet om!

Grupperapport - oppgaveperspektiv - ett gjøremål

Alle elevrapporter har sitt motsvar i respektive oppgaverapporter. Forskjellen er at sistnevnte ikke angir hvilke elever som mestrer hva, men hvordan gruppen som helhet presterer. Denne oversikten får du hvis du trykker på knappen Oppgaveliste i rapportverktøyet. Feltene under kolonnen Oppgaver, representerer de tildelte oppgavene. Grønne felter betyr at oppgavene er løst, røde felt betyr påbegynt og ikke løst, grå felter betyr ikke påbegynt.

Denne rapporten kan for eksempel genereres etter at en lekse eller en times skolearbeid i et utvalgt emne er gjennomført. Lærer vil her se hvilke oppgaver elever hadde problemer med:

Her ser vi at oppgavene fra 2i og utover har vært vanskelig for elevene og lærer kan tilpasse videre undervisning langt mer målrettet med denne informasjonen.

Med Kikora drives ikke kartlegging et par ganger i året i kunstige kartleggingssituasjoner, men hver uke gjennom hele året. 

 

2. Rapport på oppgaver, delemner, emner og oppgavesamlinger gjennom året.

Rapportverktøyet gir oss lærere fortløpende kontroll, kartlegging og dokumentasjon på elevenes prestasjoner. I dette kapitlet skal vi se nærmere på dette.

På øverste nivå kan vi følge elevenes arbeid gjennom de ulike oppgavesamlingene. Her er et utdrag fra en grupperapport i oppgavesamlingen Castor Basis – Alle emner. Rapporten henter data fra denne oppgavesamlingen opp gjennom alle tider, da kalenderverktøyet oppe til høyre står på «Alltid». Denne tidsstyringa kan settes til Dette skoleåret, Denne måneden, Denne uka, I dag eller vi kan tilpasse til ønsket tidsrom.

Slik rapporten foreligger her er den rimelig ubrukelig, fordi den kun viser hvor mange oppgaver hver elev har klart å skrive inn rett sluttsvar på. Når man ikke vet hva som ligger bak så er det umulig å si noe om hvordan eleven har jobbet og tenkt.

Grupperapport med elevperspektiv – en hel oppgavsamling

Utvider vi derimot rapporten ved å klikke på søyleikonet oppe til høyre, får vi ut mer data som gjør det hele mer interessant.

Her ser læreren en kumulert rapport for alle elever, hele året, alle tildelte oppgaver i hele Castor Basis oppgavesamlingen. Veldig effektivt til dokumentasjon av elevenes arbeid gjennom året. Her er det forholdsvis tidlig på året, så elevene har ikke kommet så langt ennå.

Grupperapport med elevperspektiv – helt emne

Her har vi zoomet inn ett nivå, klikket oss inn på emnet om Tall og ser kumulerte resultater for et hele dette emnet

Grupperapport med elevperspektiv – ett delkapittel

Her har vi zoomet inn enda et nivå og valgt ut delkapitlet om Titallsystemet.